<p><strong>Det finns ett stort behov av yrkesl&auml;rare som kan arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram eller yrkesutbildning i vuxenutbildningen. Yrkesl&auml;rarprogrammet v&auml;nder sig till dig som har arbetslivserfarenhet och yrkeskunskaper och som vill arbeta som yrkesl&auml;rare. Utbildningen leder till yrkesl&auml;rarexamen. Du blir beh&ouml;rig att undervisa i gymnasieskolan, gymnasies&auml;rskolan, kommunal vuxenutbildning och s&auml;rskild utbildning f&ouml;r vuxna.</strong></p> <p>Utbildningen ges p&aring; halvfart, bedrivs mestadels p&aring; distans med&nbsp; 5-6 dagar campustr&auml;ffar per termin. En tredjedel av utbildningen &auml;r f&ouml;rlagd till en gymnasieskola eller vuxenutbildning d&auml;r du ges m&ouml;jlighet att ta del av och ut&ouml;va yrkesl&auml;rarens uppdrag samt undervisning i dina yrkes&auml;mnen.&nbsp;</p> <p><strong>Utbildningens inneh&aring;ll</strong><br /> I b&ouml;rjan av utbildningen knyts ditt yrkes&shy;kunnande ihop med din roll och ditt uppdrag som yrkesl&auml;rare. Under utbildningens g&aring;ng f&ouml;rdjupar du din didaktiska och &auml;mnesdidaktiska kompetens och du l&auml;ser kurser i f&ouml;ljande omr&aring;den:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> L&auml;randeteorier och yrkeskunnande, Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, Specialpedagogik, Styrdokument, bed&ouml;mning och betygs&auml;ttning, Styrsystem, organisation och bed&ouml;mning, Utvecklingsarbete och aktionsforskning, Utv&auml;rdering, Verksamhetsf&ouml;rlagd utbildning, Yrkesdidaktiska till&auml;mpningar</p> <p><strong>Verksamhetsf&ouml;rlagd utbildning (VFU)</strong><br /> Den del som kallas f&ouml;r VFU genomf&ouml;rs p&aring; en gymnasieskola eller inom vuxenutbildningen. Under handledning av en yrkesl&auml;rare f&aring;r du pr&ouml;va och utveckla din yrkesl&auml;rarroll, utifr&aring;n din yrkeserfarenhet och tillsammans med de kunskaper som din utbildning gett dig. Du f&aring;r m&ouml;jlighet att planera, genomf&ouml;ra, reflektera &ouml;ver och diskutera din egen undervisning. Om du redan arbetar som obeh&ouml;rig yrkesl&auml;rare kan du ans&ouml;ka om att f&aring; g&ouml;ra VFU i din tj&auml;nst. Vid kursstarten l&auml;mnar du f&ouml;rslag p&aring; placering av din verksamhetsf&ouml;rlagda utbildning.</p> <p><strong>Ytterligare ans&ouml;kningshandlingar</strong><br /> Du ans&ouml;ker om s&auml;rskild beh&ouml;righet till det eller de yrkes&auml;mnen inom gymnasieskolans yrkesprogram som du anser att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i. Observera att du&nbsp;ut&ouml;ver din ans&ouml;kan p&aring; www.antagning.se &auml;ven ska g&ouml;ra en kompetenskartl&auml;ggning via <strong>Valiwebb</strong>. Mer information: <a href="http://www.lararutbildning.gu.se/yrkes">https://lararutbildning.gu.se/utbildning/yrkeslararprogrammet/ansokan</a>. D&auml;r kan du ocks&aring; l&auml;sa mer om s&ouml;kbara &auml;mnen, arbetsmarknad, kursernas inneh&aring;ll och yrkesl&auml;rarstudenters upplevelser.</p> <p><strong>Information om urval till utbildningen inf&ouml;r v&aring;rterminen 2021</strong></p> <p>Platsgaranti till yrkesl&auml;rarprogrammet kan komma att tas bort till v&aring;rterminen 2021. Urval till utbildningen kan komma att till&auml;mpas under f&ouml;ruts&auml;ttning att beslut tas om detta under v&aring;ren 2020. &nbsp;</p>