<p>Kursen omfattar fördjupade kunskaper om sväljningsstörningar hos barn, ungdomar och vuxna.<br /> (1) Dysfagi hos barn/ungdomar - Patientgrupper: dysfagi till följd av prematuritet, hjärt-lung påverkan, neurologisk eller neuromuskulär sjukdom/skada, strukturella avvikelser, funktionsnedsättningar i mag-tarmkanalen eller annan sjukdom som påverkar allmäntillståndet. Undervisningen är huvudsakligen inriktad på (evidensbaserad) diagnostik och behandling av barns sug- och sväljförmåga, orala sensomotoriska utveckling och ätutveckling men tar även upp frågor som berör logopedrollen i förhållande till teamet, familjerna och övriga som är involverade i behandlingen. Etiska övervägande som man kan ställas inför som behandlande logoped kommer att beröras.<br /> (2) Dysfagi hos vuxna - Patientgrupper: vuxna med dysfagi till följd av neurologisk eller neuromuskulär sjukdom/skada, huvud-hals cancer, trakeostomi och komplex multisjuka patienter. Undervisningen är huvudsakligen inriktad på evidensbaserad bedömning, diagnostik och åtgärd efter (a) klinisk sväljbedömning, (b) logopedassisterad videoradiografi (VRG), och (c) fiberoptisk undersökning av sväljning (FUS), d.v.s. evidensbaserad tolkning av dessa för lämplig (logopedisk) åtgärd. Diskussion angående evidens och motivering för intervention och rehabilitering vid dysfagi kommer att ingå. Teamsamarbete och etiska frågor tas upp också.</p> <p>Möjlighet att fokusera på barn- eller vuxendysfagi kommer att ges.</p>