Utbildningen till logoped är flervetenskaplig och ger kunskap om kommunikation och kommunikationsstörningar samt störd sväljningsfunktion.

Logopedprogrammet är en akademisk yrkesutbildning (240 hp) som efter 4 år leder till logopedexamen. Programmet utgör grund för legitimation som logoped. Programmet syftar även till en generell examen och förberedelse för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Utbildningen ger dig en gedigen bas för att arbeta med människor i olika åldrar och med olika orsaker till sina kommunikationssvårigheter och/eller sväljningsproblem. De flesta logopeder är anställda inom sjukvården och hör då t.ex. till en logopedmottagning, en öron-näsa-hals-klinik, en rehabiliteringsklinik eller ett habiliteringsteam. Logopeder finns även inom kommun och skola.

Huvudområdet på programmet är logopedi och omfattar 162 hp. Övriga teoretiska kurser är fördelade mellan lingvistik (36 hp), psykologi (18 hp) och medicin (24 hp). Utbildningen har särskilda undervisningsmoment som startar redan termin ett för att förbereda dig för den verksamhetsförlagda utbildningen som äger rum termin fem, sex och sju. Forskningsförberedande inslag återkommer kontinuerligt och termin 7 påbörjar du ett examensarbete (30 hp) som sedan utgör huvuddelen av termin 8.

Studierna bedrivs på heltid med schemalagd undervisning under del av dag eller hela dagar. Undervisningen ges som föreläsningar, seminarier, laborationer och verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Undervisningsformer och examinationsformer varierar och används för att främja olika professionella mål. Kurslitteraturen är på engelska och svenska.