Kursens syfte är att du ska tillägna dig kunskaper om tumörsjukdomars epidemiologi, etiologi, biologi, diagnostik och kurativ respektive palliativ behandling. Du ska även tillägna dig kännedom om psykologiska reaktioner i samband med cancersjukdom och deras bemötande samt etiska frågeställningar kring cancersjukdom. Kursen vänder sig främst till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, farmaceuter och dietister.