<p><strong>Matematiska och statistiska modeller, ber&auml;kningar och analyser &auml;r av fundamental betydelse inte bara inom teknik och naturvetenskap utan numera &auml;ven inom medicin, ekonomi, samh&auml;lls- och beteendevetenskap. </strong></p><p>Matematiken &auml;r ett mycket livaktigt forskningsomr&aring;de som dels utvecklas i v&auml;xelverkan med till&auml;mpningsomr&aring;dena, men som ocks&aring; lever sitt eget liv p&aring; egna villkor. Fr&aring;n ett antal uppst&auml;llda f&ouml;ruts&auml;ttningar kan man med rent logiska, deduktiva metoder ofta dra de mest l&aring;ngtg&aring;ende slutsatser. Sp&auml;nningsf&auml;ltet mellan dessa poler, verkligheten och den axiomatiska id&eacute;v&auml;rlden, &auml;r matematikens och d&auml;rmed matematikerns v&auml;rld.</p><p>Exempel p&aring; n&aring;gra till&auml;mpade verksamheter d&auml;r matematiska och statistiska modeller och metoder utg&ouml;r en f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r att lyckas &auml;r</p><ul><li>designa en bil f&ouml;r minimal br&auml;nslef&ouml;rbrukning och maximal s&auml;kerhet</li><li>optimera personalbemanning f&ouml;r flygbolag</li><li>identifiera sjukdomsframkallande gener</li><li>bed&ouml;ma effekter och biverkningar av ett l&auml;kemedel</li><li>kryptera information f&ouml;r s&auml;krare internetanv&auml;ndning</li><li>bed&ouml;ma risker och chanser i optionsprogram.</li></ul><h2>Om utbildningen</h2><p>Masterprogrammet har inriktningarna Matematik, Till&auml;mpad matematik, Finansmatematik, Matematisk statistik och Statistisk inl&auml;rning och AI. Inom varje inriktning finns ett stort utbud av kurser p&aring; avancerad niv&aring; att v&auml;lja ur, varav m&aring;nga &auml;r gemensamma med forskarutbildningen. Det finns &auml;ven m&ouml;jlighet att komplettera med kurser p&aring; grundniv&aring; och att bredda sig inom ett valfritt &auml;mne.</p><p>Valfriheten &auml;r stor p&aring; programmet. Det finns en enda gemensam obligatorisk kurs och ut&ouml;ver denna finns det inom de olika inriktningarna krav att l&auml;sa 4-8 kurser fr&aring;n listor av rekommenderade inriktningskurser. Resterande 3-7 kurser kan man v&auml;lja helt fritt.</p><p>Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 hp, vilket med f&ouml;rdel kan g&ouml;ras i samarbete med n&aring;gon akt&ouml;r utanf&ouml;r h&ouml;gskolan eller inom n&aring;gon av forskargrupperna p&aring; Matematiska vetenskaper.</p><p>Programmet ges av Institutionen f&ouml;r matematiska vetenskaper i ett t&auml;tt samarbete mellan G&ouml;teborgs universitet och Chalmers. Inriktningen Finansmatematik ges i samarbete med Handelsh&ouml;gskolan. Programmet &auml;r internationellt och kurserna ges vid behov p&aring; engelska</p><h2>Forskningsanknytning</h2><p>Matematiska vetenskaper vid G&ouml;teborgs universitet och Chalmers &auml;r Sveriges st&ouml;rsta institution inom matematik och matematisk statistik. Det betyder att det finns ett stort antal forskargrupper inom m&aring;nga olika delar av de matematiska vetenskaperna. Detta borgar f&ouml;r god forskningsanknytning p&aring; de avancerade kurserna och ocks&aring; m&ouml;jligheter att v&auml;lja bland ett stort antal forskarutbildningskurser.</p><h2>Arbetsmarknad</h2><p>Matematiker och statistiker arbetar inom vitt skilda omr&aring;den av utveckling och forskning s&aring;som utveckling av l&auml;kemedel, mobiltelefoni, fordons- och flygteknik, krypteringsmetoder, bildbehandling och datorgrafik. De arbetar &auml;ven inom andra verksamheter som kr&auml;ver avancerade matematiska eller statistiska metoder, till exempel f&ouml;r att optimera resursanv&auml;ndningen med h&auml;nsyn till milj&ouml; och ekonomi eller f&ouml;r att best&auml;mma optionspriser eller f&ouml;rs&auml;kringspremier.</p><p>Masterutbildningen kan profileras med &auml;mnesspecialisering och med matematiskt djup eller bredd f&ouml;r att passa f&ouml;r en framtida verksamhet inom ett eller flera av samtliga dessa sp&auml;nnande arbetsomr&aring;den. Efter genomg&aring;nget program &auml;r du dessutom v&auml;l f&ouml;rberedd om du vill g&aring; vidare med studier inom forskarutbildningen.</p><p>Exempel p&aring; viktiga arbetsgivare &auml;r l&auml;kemedels-, industri- och konsultf&ouml;retag, f&ouml;rs&auml;kringsbolag, finansinstitut, myndigheter, universitet och h&ouml;gskolor.</p><p>I <a href="http://www.saco.se/framtidsutsikter">SACO:s rapport om&nbsp;framtidsutsikter f&ouml;r olika akademikeryrken</a> bed&ouml;ms efterfr&aring;gan p&aring; matematiker och statistiker att vara h&ouml;g p&aring; fem &aring;rs sikt. Man bed&ouml;mer att arbetsmarknaden kommer att expandera och att konkurrensen om jobben &auml;r l&aring;g.</p>