<p>Syftet med programmet &auml;r att studenten f&ouml;rv&auml;rvar s&aring;dana kunskaper och f&auml;rdigheter som kr&auml;vs f&ouml;r att arbeta sj&auml;lvst&auml;ndigt som tandtekniker inom olika delar av den dentala branschen. Programmet leder till&nbsp;en akademisk yrkesexamen och&nbsp;en generell akademisk examen (kandidatexamen) och f&ouml;rbereder studenten f&ouml;r fortsatt utbildning p&aring; avancerad niv&aring;.</p><p>Tandteknikerprogrammet ska genomsyras av ett kritiskt, vetenskapligt och professionellt f&ouml;rh&aring;llningss&auml;tt, h&aring;llbarhet samt ha ett patientcentrerat fokus. Studenterna ska erh&aring;lla goda kunskaper inom materialvetenskap och design samt kunna kommunicera dessa och samarbeta med tandv&aring;rdens olika akt&ouml;rer. Studenterna ska kunna tillverka olika specialanpassade konstruktioner av h&ouml;g kvalitet utifr&aring;n den specifika patientens behov. De utexaminerade tandteknikerna ska vara f&ouml;rberedda p&aring; en f&ouml;r&auml;nderlig bransch med snabb teknik- och materialutveckling och ska ha f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r vikten av sj&auml;lvst&auml;ndigt och livsl&aring;ngt l&auml;rande.</p><p>&nbsp;</p>