En tandläkare arbetar mycket nära sina patienter och i samarbete med tandsköterskor, tandhygienister och tandtekniker. För att förebygga, lindra och bota sjukdomar i munhålan krävs därför inte bara omfattande naturvetenskapliga kunskaper utan också förmåga att samverka med andra människor. Fem års heltidsstudier leder fram till tandläkarexamen.

Om tandläkarprogrammet

Tandläkarutbildningen inleds med en introduktionskurs med syfte att ge elementär ämneskunskap och tjäna som inträde i den akademiska studiesituationen. Fokus under utbildningens första år är människan i hälsa/ohälsa. Med utgångspunkt från tillståndet i munhålan sker fördjupning i biomedicinska ämnen som cellbiologi, fysiologi, biokemi och mikrobiologi. Kroppens och tuggapparatens funktion, smärtfysiologi/-psykologi och kulturella och genusrelaterade faktorers betydelse för hälsa är andra fokusområden. Allmän sjukdomsprevention liksom förebyggande av orala sjukdomar är en väsentlig del i utbildningen. Viktigt är att mötet med patienten och förståelsen av tandläkaryrkets manuella sida sker tidigt, och därför varvas den teoretiska utbildningen redan från utbildningens start med praktiska yrkesrelaterade moment och verksamhetsförlagd utbildning. På avancerad nivå dominerar den praktiska utbildningen med vuxenklinik och barnklinik och även här finns verksamhetsförlagd utbildning. Under utbildningen skall också ett större examensarbete göras. Ungefär sex timmar per dag har studenterna schemalagd undervisning. Undervisningen omfattar föreläsningar, demonstrationer, seminarier och praktiska övningar. Studenterna får tillämpa sina kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av erfarna lärare. De flesta kurser har skriftlig eller muntlig examination, men kan också innebära att praktiskt visa att man lärt sig ett visst moment. Efter avklarad utbildning utfärdas legitimation av Socialstyrelsen. För dem som är intresserade av att studera utomlands finns vissa möjligheter till detta. Sahlgrenska akademin har samarbete med flera partneruniversitet runt om i världen. Kurser på programmet kan i vissa fall bytas mot motsvarande kurser på partneruniversiteten och sedan tillgodoräknas i utbildningen hemma.

Vidare studier

Tandläkare kan efter grundutbildningen välja att specialisera sig, men först efter att ha arbetat i allmäntandvård under minst två år. Specialistutbildningen tar tre till fyra år. Många som läser tandläkarprogrammet vill forska. Sahlgrenska akademin anses ha ett av världens ledande odontologiska forskningscentrum och utbildningen ger en bred bas för både klinisk och experimentell forskning. Att forska under pågående studier är svårt att hinna med, men det är ganska vanligt att studenterna arbetar med olika forskningsprojekt vid universitetet under sommaren. En del väljer att forska direkt efter att de blivit examinerade tandläkare, andra gör det efter eller under sin specialistutbildning.