Kursen ger fördjupad kunskap om aktionsforskningens vetenskapsteoretiska grunder och vad som utmärker nordisk aktionsforskning. Den är indelad i två delmoment där det första momentet behandlar vetenskapsteori mer allmänt och därefter följer en fördjupning om aktionsforskning och dess relation till vetenskapsteori. Ett inslag kommer att handla om olika begrepp och definitioner som återkommer i litteraturen och som behöver bearbetas i relation till vetenskapliga texter, men också i relation till vår vardagliga förståelse av dem. I det andra momentet behandlas de nordiska grunderna för utveckling av aktionsforskning inom utbildningsfältet genom studenternas egna litteratursökningar och analys med hjälp av kurslitteratur som behandlas vid seminarier. Litteraturseminarierna är centrala i hela kursen och de är ett moment vi önskar förstärka, utveckla men också fördjupa kunskaperna i. Dialog och samtal om text är därför en röd tråd genom kursen. Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning.