<p>Djuretik är en kurs i filosofi som tar upp flera olika teorier vilka föreslår svar på frågor om hur vi bör handla när det gäller djur.<br /> <br /> Kan det till exempel vara berättigat att bedriva jakt? Eller att skilja kalvar från korna för att kunna producera mejeriprodukter till människor? Borde vi alla äta vegetariskt? Under vilka omständigheter, om några, skulle medicinska djurförsök kunna berättigas?<br /> <br /> De djuretiska teorierna ger också svar på frågor som rör djurs position i etiska resonemang, såsom frågan om djur har moralisk status. Kan djur ha rättigheter? Och i så fall, vilka rättigheter? Vid jämförelser, hur ska vi då skatta djurs lycka och lidande jämfört med människors? Kursen tar även upp teorier som rör djurs plats i samhället, skulle djur till exempel kunna vara medborgare? Skulle de kunna vara rättssubjekt?<br /> <br /> Ytterligare teorier handlar om relationerna mellan människor och djur, samt om den maktasymmetri som dessa relationer ofta verkar innebära.<br /> <br /> Utöver presentation av det breda området djuretik får du som student också tillfälle att fördjupa dig i någon djuretisk frågeställning utifrån ditt eget val.</p>