<p>Kursen riktar sig till Psykologer som i sin yrkesroll förväntas kunna stödja individers utveckling utanför området psykisk ohälsa.</p> <p>Arbetslivsinriktad coaching syftar till att hjälpa individen att frigöra sin potential, nå sina uppsatta mål, hantera svårigheter och utmaningar i arbetssituationen, göra avvägningar mellan arbete och privatliv samt mer generellt öka individens välbefinnande och prestationer.</p> <p>Kursen syftar även till att utveckla psykologers kompetens att ge arbetslivsinriktad coaching till individer, såväl medarbetare som chefer, i en organisatorisk kontext. Detta innebär bland annat att utveckla förståelse och kunskap om vad som driver och motiverar en människa, vad det är som kan gynna eller hindra utveckling, hur individer påverkas av och påverkar sin omgivning, hur samspel på arbetsplatser och i grupper ser ut samt organisatoriska faktorer vid chefs- och medarbetarcoaching.</p> <p>I kursen fördjupas centrala teoretiska ramverk inom området psykologisk coaching med fokus på tillämpning. Olika coachingsmodeller, teorier och färdigheter inom området behandlas. Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier, delvis nätbaserat. Kursen omfattar också en fördjupning i form av ett tillämpat praktiskt moment.</p>