Den offentliga sektorn på europeisk, statlig och kommunal nivå arbetar på medborgarnas uppdrag för att producera välfärd, utbildning, säkerhet, god miljö, ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning av samhällets resurser. I en komplex och föränderlig värld krävs att de som styr den offentliga verksamheten har en bred och kvalificerad utbildning.

En politices kandidatexamen i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos offentliga arbetsgivare och ger dig möjlighet att arbeta i offentliga myndigheter i Sverige och i utlandet, i kommunal och regional förvaltning, i privata företag och i ideella organisationer. Med en pol. kand. i offentlig förvaltning får du både en akademisk och professionell kompetens och kan få kvalificerade uppdrag som till exempel utredare, ekonom, chef, revisor, handläggare och verksamhetsutvecklare etc.

Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka ideologiska principer som ligger bakom dess utformning och vilka lagar som reglerar verksamheten. Utbildningen problematiserar vad det innebär att arbeta som tjänsteman i politikstyrda organisationer, och teman som hållbar utveckling, etik och likabehandling återkommer i flera kurser.

Under utbildningens gång lär du dig även metoder för att genomföra kvalificerade utredningar och utvärderingar. Att kunna genomföra självständiga utredningsuppdrag med vetenskapliga metoder, och analysera undersökningar som andra har gjort, är färdigheter som de flesta offentliga arbetsgivare uppskattar. Granskning, tillsyn och utvärdering är aktiviteter som ständigt pågår i offentliga verksamheter och flera kurser problematiserar vad det innebär både att granska och att granskas.

Ekonomins betydelse för samhället och särskilt för offentlig förvaltning belyses ingående i programmet. Du får både en introduktion till samhällsekonomi i en vidare mening och en grundlig fördjupning i hur ekonomistyrning av offentliga organisationer går till.

I programmets senare del väljer du inriktning bland våra fördjupningsämnen: policyanalys, förvaltningsekonomi samt ledning och styrning. Efter en teoretisk fördjupning i någon av dessa teman skriver du sedan ett examensarbete i form av en kandidatuppsats där du får möjlighet att tillämpa de kunskaper du fått i programmet inom ramen för en empirisk undersökning.

Efter kandidatprogrammet har du möjlighet att fortsätta studera vid Förvaltningshögskolan på masterprogrammet i offentlig förvaltning.