<p>Masterprogrammet i Finans &auml;r designat f&ouml;r att f&ouml;rse studenter med solida analytiska och empiriska verktyg anpassade f&ouml;r finansindustrin, samt en generell f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r forskning inom finans och liknande discipliner. De metoder och tekniker du l&auml;r dig har visat sig vara till&auml;mpningsbara &auml;ven utanf&ouml;r det traditionella banksamh&auml;llet. Kurserna inom programmet har som m&aring;ls&auml;ttning att ge djupare kunskap om och f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r den finansiella ekonomin, med syftet att du ska kunna anv&auml;nda det du l&auml;r dig f&ouml;r praktisk probleml&ouml;sning.</p><p><strong>Om utbildningen</strong><br />Finansiella fr&aring;gor &auml;r n&auml;rvarande i n&auml;stan alla delar av det moderna samh&auml;llet. Individer beh&ouml;ver hantera sin inkomst, sina utgifter, sparkapital och investeringar. F&ouml;retag driver sina finansiella verksamheter f&ouml;r att gynna alla inblandade intressenter, inklusive anst&auml;llda, &auml;gare och det omgivande samh&auml;llet. P&aring; en global niv&aring; kr&auml;vs en socialt ansvarsfull investeringspraxis f&ouml;r att gemensamt kunna tackla fattigdoms- och h&aring;llbarhetsfr&aring;gor. F&ouml;rdjupade kunskaper fr&aring;n mastersprogrammet i finans ger dig verktygen att kunna analysera och ge l&ouml;sningar till dessa olika utmaningar.</p><p><strong>Professionellt inriktat</strong><br />V&aring;rt program fokuserar p&aring; de problem som verksamma p&aring; h&ouml;g niv&aring; m&ouml;ter inom finansindustrin. Utbildningen ger dig en solid grund inom f&ouml;retagsfinansiering och kapitalf&ouml;rvaltning.&nbsp; Du kommer att f&aring; analytiska f&auml;rdigheter och en praktisk f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r finansiella verktyg och koncept. Du kommer &auml;ven utveckla din f&ouml;rm&aring;ga att till&auml;mpa finansiell teori p&aring; verkliga problem och f&aring; god praktisk k&auml;nnedom om de empiriska verktyg som anv&auml;nds i branschen. Framst&aring;ende representanter fr&aring;n n&auml;ringslivet&nbsp; h&aring;ller seminarium och f&ouml;rel&auml;sningar som f&ouml;rbereder dig f&ouml;r arbetsmarknaden. V&aring;rt finanslaboratorium ger f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r en modern finansutbildningen genom att:</p><ul><li>ge tillg&aring;ng till data i realtid fr&aring;n de flesta globala finansmarknader;</li><li>erbjuda ett regelbundet fl&ouml;de av rapporter och forskningsmaterial fr&aring;n internationella investmentbanker;</li><li>utveckla dina programmeringskunskaper f&ouml;r att m&ouml;ta behoven i en alltmer h&ouml;gteknologisk finansindustri.</li></ul><p><strong>Flexibelt &nbsp;</strong><br />Genom att v&auml;lja fr&aring;n en m&auml;ngd valbara kurser kan du skr&auml;ddarsy din utbildning f&ouml;r dina s&auml;rskilda intressen och m&aring;l. Kurser som Till&auml;mpad portf&ouml;ljhantering, Kvantitativ finans och Modellering av kreditrisker f&ouml;rbereder dig f&ouml;r en karri&auml;r inom kapitalf&ouml;rvaltning och v&auml;rdepappershandel, riskhantering, eller aktie- och annan v&auml;rdepappersanalys. Kurser s&aring;som F&ouml;retagsv&auml;rdering, Finansiell redovisning och Industriell ekonomi f&ouml;rbereder dig &aring; andra sidan f&ouml;r en karri&auml;r inom aff&auml;rsbankerna, inom finansiella funktioner i f&ouml;retag, eller som managementkonsult. Du kan ocks&aring; bredda dina perspektiv genom att l&auml;sa valbara kurser utanf&ouml;r finans&auml;mnet.</p><p><strong>Internationellt</strong><br />Programmets internationella profil l&aring;ter dig m&ouml;ta andra kulturer, f&ouml;rb&auml;ttrar din kommunikationsf&ouml;rm&aring;ga och skapar grunden till ett globalt n&auml;tverk. Du kommer att vara en del av en dynamisk och internationell studentgrupp. &nbsp;<br />Vi erbjuder ocks&aring; m&ouml;jligheten att s&ouml;ka till en dubbelexamen i samarbete med universitetet Tor Vergata i Rom, och p&aring; s&aring; s&aring; s&auml;tt erh&aring;lla en masterexamen fr&aring;n vardera universitet. Du kan &auml;ven tillbringa utbytestid vid ett av v&aring;ra partneruniversitet.</p>