<p>Masterprogrammet i Innovation och industriell ledning rustar dig f&ouml;r en framtid som potentiell ledare i organisationer som verkar i en alltmer os&auml;ker och komplex v&auml;rld, med snabbt skiftande marknader och teknologier. Som student p&aring; detta program kommer du att f&aring; en utbildning med starkt fokus p&aring; personlig och professionell utveckling, n&auml;ra samarbete med industrin och goda m&ouml;jligheter till utbytesstudier.</p><p><strong>Om utbildningen</strong><br /><br />Masterprogrammet i innovation och industriell ledning fokuserar p&aring; fr&aring;gan om hur man leder och styr organisationer i en of&ouml;ruts&auml;gbar v&auml;rld med snabbt &auml;ndrande teknologier och marknader. Moderna f&ouml;retag st&auml;lls inf&ouml;r komplexa industriella och finansiella utmaningar; s&auml;rskilt i arbetet med att anpassa sig till teknologiska, finansiella, och konsumtionsrelaterade f&ouml;r&auml;ndringar. S&aring;dana f&ouml;r&auml;ndringar &auml;r viktiga att anpassa sig till d&aring; de p&aring;verkar framtida l&ouml;nsamhet och konkurrenskraft i f&ouml;retaget. F&ouml;r att m&ouml;ta global konkurrens beh&ouml;ver f&ouml;retag utveckla interna och externa analyser av industriella processer och marknadstillst&aring;nd med s&auml;rskilt fokus p&aring; innovation, industriell dynamik och investeringar. Att avst&aring; fr&aring;n f&ouml;rnyelse och utveckling av innovation inneb&auml;r ett l&aring;ngtidshot f&ouml;r varje organisation. &nbsp;</p><p><strong>F&ouml;rbereda dig f&ouml;r framtiden</strong><br /><br />V&aring;rt program f&ouml;rbereder dig f&ouml;r en framtid som potentiell ledare i organisationer som verkar under os&auml;kerhet i komplexa och snabbt f&ouml;r&auml;nderliga milj&ouml;er. Kurser, projektarbeten och uppsatsarbete fokuserar p&aring; att ge dig teorier, metoder och verktyg f&ouml;r att kunna analysera teoretiska och praktiska problem. Du f&ouml;rbereds &auml;ven f&ouml;r att designa l&ouml;sningar f&ouml;r organisationer som verkar p&aring; dynamiska marknader och med utvecklande teknologier.</p><p>Alla organisationer m&aring;ste g&ouml;ra en avv&auml;gning mellan effektivitet och innovation, och balansera kortsiktig l&ouml;nsamhet med l&aring;ngsiktig utveckling. Som student vid detta program kommer du att utveckla de kunskaper och f&ouml;rm&aring;gor som beh&ouml;vs f&ouml;r att &ouml;verkomma dessa utmaningar. V&aring;rt program betonar vikten av personlig och professionell utveckling vilket f&ouml;rb&auml;ttrar ditt samarbete i grupp och dina ledarskapskunskaper. Detta hj&auml;lper dig &auml;ven att planera din framtida karri&auml;r.</p><p><strong>Engagerande utbildning och n&auml;ra interaktion med industrin</strong><br /><br />Vi erbjuder ett mycket engagerande utbildningsuppl&auml;gg. Programmet inkluderar en rad olika undervisningsmetoder och en blandning av individuellt arbete och grupparbete. Ut&ouml;ver det akademiska fokuset, adresserar vi i flera kurser &auml;ven praktiska ledarskapsproblem, exempelvis genom att ta oss an verkliga f&ouml;retagsproblem. Programmet inkluderar en n&auml;ra interaktion med n&auml;ringslivet i olika sektorer, allt ifr&aring;n g&auml;stf&ouml;rel&auml;sningar till grupparbeten d&auml;r du arbetar med att l&ouml;sa praktiska problem f&ouml;r f&ouml;retag.</p><p><strong>Internationellt</strong><br /><br />En internationell atmosf&auml;r ger dig m&ouml;jligheten att uppleva andra kulturer, f&ouml;rb&auml;ttra dina kommuniceringskunskaper och bygga ett globalt n&auml;tverk av v&auml;nner. Som student p&aring; masterprogrammet i innovation och industriellt ledarskap kommer du ha flera m&ouml;jligheter att resa utomlands under din studietid. P&aring; programmet har du en unik m&ouml;jlighet att ans&ouml;ka om ett stipendium som m&ouml;jligg&ouml;r att kunna utf&ouml;ra delar av din masteruppsats utomlands.</p><p>Du kan &auml;ven v&auml;lja att &aring;ka p&aring; utbyte och studera vid utl&auml;ndskt l&auml;ros&auml;te alternativt ans&ouml;ka om antagning f&ouml;r en double degree examen</p><p>&nbsp;</p>