Analys utgör en central del av den antropologiska kunskapsprocessen, och sker både innan, under och efter ett fältarbete. I denna kurs ges grundläggande kunskap om vad som kännetecknar en antropologisk analys, samt hur den utförs i relation till en text eller till ett insamlat etnografiskt material. Genom att varva teoretiska och praktiska moment som behandlar processen från fältarbete till skriven etnografi går kursen igenom analysens olika faser och beståndsdelar. Fokus läggs vid de teoretiska begreppens roll i analysarbetet samt hur dessa samspelar med empiriska och vetenskapliga avgränsningar. I de praktiska momenten arbetar studenterna gruppvis i kortare fältarbeten utifrån ett övergripande tema. Genom detta tränas studenterna i att dokumentera och analysera ett etnografiskt material, utforska fältanteckningars och fältdagbokens roll i antropologisk analys och kunskapsproduktion, samt identifiera och reflektera kring kunskapsteoretiska problem som uppstår.