Kursen har en konstruktionistisk ansats med fokus på barn, ungdom och familj utifrån sociala, psykologiska och strukturella perspektiv. Kursen problematiserar livsvillkor för utsatta barn, ungdomar och familjer, ungdomstiden som livsfas, ungdomars samhälleliga ställning, betydelsen av maktdimensioner för det sociala arbetet med barn, ungdomar och familjer. Dessutom behandlas våld i nära relationer, metoder i socialt arbete samt professionellt förhållningssätt och yrkesrollen i ett myndighetsutövande perspektiv.