Innehåll
I kursen lär du dig teorier och begrepp som kan användas för att bättre förstå och analysera familj och familjebehandling. Du får verktyg att kritiskt granska modeller för evidensbaserad praktik så att du bättre kan bedöma, anpassa och utvärdera psykosociala insatser. Centrala frågor under kursen är hur evidensbaserad praktik kan förstås i förhållande till föräldrautbildning och familjebehandling och hur metoder kan implementeras? Kursen lyfter också hur maktdimensioner påverkar familjers vardag och relationer men också professionellas bedömningar och interventioner. Tillsammans med övriga kursdeltagare diskuteras etiska dimensioner i familjebehandling och barnperspektiv på behandlingsprocesser. Utrymme ges för reflektion och erfarenhetsutbyte. Utöver detta erbjuder kursen kunskap om anknytningsbaserad familjeterapi och transnationella familjer i relation till bemötande.

Målgrupp
Kursen passar dig som redan idag arbetar med familjebehandling och med hjälp av forskningsbaserad kunskap vill utveckla din förmåga att kritiskt granska, utvärdera och anpassa metoder utifrån den egna verksamhetens kontext. Kursen riktar sig också till dig som ännu inte arbetar inom fältet men är intresserad av familjebehandling i psykosocialt arbete och vill utvecklas professionellt.

Undervisning
Föreläsningar, seminarier, vissa inslag av blended learning/aktivt deltagande. Projektarbete där du konstruerar och genomför ett fiktivt behandlingsarbete på familj- och nätverksnivå.