<p>Audiologi &auml;r l&auml;ran om h&ouml;rseln och h&ouml;randet. Studier i &auml;mnet sp&auml;nner &ouml;ver flera omr&aring;den s&aring;som medicin, teknik, psykologi och humaniora. H&ouml;rselproblem som h&ouml;rselneds&auml;ttning, ljud&ouml;verk&auml;nslighet och tinnitus f&ouml;rv&auml;ntas &ouml;ka i samh&auml;llet. En viktig del inom audiologin &auml;r d&auml;rf&ouml;r ett folkh&auml;lsoarbete. D&auml;ri ing&aring;r bland annat kunskap om f&ouml;rebyggande insatser (h&ouml;rselprevention) inom teknik och akustik.</p><p>Audionomens arbetsomr&aring;den</p><p>Som legitimerad audionom kommer du att vara expert p&aring; h&ouml;rseln, h&ouml;randets och kommunikationens betydelse i ett socialt samspel.&nbsp; Du kan arbeta inom offentlig eller privat verksamhet. Du kan ocks&aring; utveckla dig som specialist inom n&aring;got audiologiskt omr&aring;de eller inom bland annat h&ouml;rhj&auml;lpmedelsindustrin eller med utbildning och forskning. En viktig del i din kompetens som audionom &auml;r ocks&aring; folkh&auml;lsoarbete. Det inneb&auml;r att du arbetar med f&ouml;rebyggande verksamhet d&auml;r du bland annat informerar om hur man skyddar h&ouml;rseln mot skadliga ljud.</p><p>Du arbetar med m&auml;nniskor i alla &aring;ldrar och genomf&ouml;r sj&auml;lvst&auml;ndigt audiologiska utredningar och bed&ouml;mningar av h&ouml;rselneds&auml;ttningar. En annan mycket viktig del &auml;r habilitering och rehabilitering. Du anv&auml;nder d&aring; bland annat olika metoder f&ouml;r counselling och provar ut h&ouml;rapparater och andra h&ouml;rselhj&auml;lpmedel, samt informerar om h&ouml;rtaktik och kommunikationsstrategier. Du arbetar i n&auml;ra samverkan med patient och anh&ouml;riga, individuellt och i grupp. Ett terapeutiskt och pedagogiskt f&ouml;rh&aring;llningss&auml;tt &auml;r d&auml;rf&ouml;r en viktig del i arbetet. Som audionom kan du &auml;ven arbeta i team med andra yrkesgrupper, bland annat l&auml;kare, pedagoger, psykologer och tekniker.</p><p>Programmets inneh&aring;ll</p><p>Audionomprogrammets huvud&auml;mne &auml;r audiologi som &auml;r m&aring;ngvetenskapligt och omfattar &auml;mnen som lingvistik, medicin, psykologi och teknik. Audiologi studeras utifr&aring;n en helhetssyn inom &auml;mnes- och yrkesomr&aring;det och f&ouml;rdjupningen sker utifr&aring;n vetenskaplig teori och metod.</p><p>Ut&ouml;ver huvudomr&aring;det audiologi (100 hp) l&auml;ses grundkurser i teknik, akustik, psykoakustik och signalteori (21 hp); psykologi (15 hp); lingvistik och fonetik (17,5 hp), medicin (15,5 hp) samt vetenskaplig metod (11 hp). Den kliniska utbildningen (praktik) ges i block om 2-4 veckor och omfattar totalt 15 veckor. Placeringar sker fr&auml;mst inom V&auml;stra g&ouml;talandsregionen. Forskningsf&ouml;rberedande inslag &aring;terkommer kontinuerligt i utbildningen och under termin sex skriver du ett sj&auml;lvst&auml;ndigt arbete (kandidatuppsats i audiologi, 15 hp).</p><p>P&aring; audionomprogrammet varvas teoretiska och praktiska moment och undervisningsformerna varieras med f&ouml;rel&auml;sningar, seminarier, laborationer, praktik och &ouml;vningar. P&aring; audionomprogrammet arbetar vi med en studentaktiverade pedagogik, vilket inneb&auml;r en tr&auml;nande och reflekterande inl&auml;rning. Vissa moment &auml;r n&auml;tbaserade och kurslitteraturen &auml;r b&aring;de p&aring; svenska och engelska.</p><p>Fortsatta studier</p><p>Audionomprogrammet (180 hp) ligger till grund f&ouml;r en examen p&aring; kandidatniv&aring; och f&ouml;rbereder f&ouml;r fortsatt utbildning p&aring; avancerad niv&aring;; magister- eller masterexamen i audiologi (60 respektive 120 hp) och forskarstudier (240 hp).</p>