Audiologi är läran om hörseln och hörandet. Studier i ämnet spänner över flera områden såsom medicin, teknik, psykologi och humaniora. Hörselproblem som hörselnedsättning, ljudöverkänslighet och tinnitus förväntas öka i samhället. En viktig del inom audiologin är därför ett folkhälsoarbete. Däri ingår bland annat kunskap om förebyggande insatser (hörselprevention) inom teknik och akustik.

Audionomens arbetsområden

Som legitimerad audionom kommer du att vara expert på hörseln, hörandets och kommunikationens betydelse i ett socialt samspel.  Du kan arbeta inom offentlig eller privat verksamhet. Du kan också utveckla dig som specialist inom något audiologiskt område eller inom bland annat hörhjälpmedelsindustrin eller med utbildning och forskning. En viktig del i din kompetens som audionom är också folkhälsoarbete. Det innebär att du arbetar med förebyggande verksamhet där du bland annat informerar om hur man skyddar hörseln mot skadliga ljud.

Du arbetar med människor i alla åldrar och genomför självständigt audiologiska utredningar och bedömningar av hörselnedsättningar. En annan mycket viktig del är habilitering och rehabilitering. Du använder då bland annat olika metoder för counselling och provar ut hörapparater och andra hörselhjälpmedel, samt informerar om hörtaktik och kommunikationsstrategier. Du arbetar i nära samverkan med patient och anhöriga, individuellt och i grupp. Ett terapeutiskt och pedagogiskt förhållningssätt är därför en viktig del i arbetet. Som audionom kan du även arbeta i team med andra yrkesgrupper, bland annat läkare, pedagoger, psykologer och tekniker.

Programmets innehåll

Audionomprogrammets huvudämne är audiologi som är mångvetenskapligt och omfattar ämnen som lingvistik, medicin, psykologi och teknik. Audiologi studeras utifrån en helhetssyn inom ämnes- och yrkesområdet och fördjupningen sker utifrån vetenskaplig teori och metod.

Utöver huvudområdet audiologi (100 hp) läses grundkurser i teknik, akustik, psykoakustik och signalteori (21 hp); psykologi (15 hp); lingvistik och fonetik (17,5 hp), medicin (15,5 hp) samt vetenskaplig metod (11 hp). Den kliniska utbildningen (praktik) ges i block om 2-4 veckor och omfattar totalt 15 veckor. Placeringar sker främst inom Västra götalandsregionen. Forskningsförberedande inslag återkommer kontinuerligt i utbildningen och under termin sex skriver du ett självständigt arbete (kandidatuppsats i audiologi, 15 hp).

På audionomprogrammet varvas teoretiska och praktiska moment och undervisningsformerna varieras med föreläsningar, seminarier, laborationer, praktik och övningar. På audionomprogrammet arbetar vi med en studentaktiverade pedagogik, vilket innebär en tränande och reflekterande inlärning. Vissa moment är nätbaserade och kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

Fortsatta studier

Audionomprogrammet (180 hp) ligger till grund för en examen på kandidatnivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå; magister- eller masterexamen i audiologi (60 respektive 120 hp) och forskarstudier (240 hp).