Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö. Undersökningar och behandlingar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omvårdnad av patienten. Röntgensjuksköterskeprogrammet ger en akademisk yrkesutbildning och legitimation som röntgensjuksköterska. Programmet ligger till grund för en examen på kandidatnivå inom radiografi och förbereder för studier på avancerad nivå och forskarnivå. Huvudämnet i programmet, radiografi, har en tydlig klinisk orientering med huvudsyfte att ge kunskap om hur olika bildgivande metoder (t.ex. konventionella röntgenundersökningar, datortomografi, magnetkamera, angiografi/intervention) bäst används för att ställa diagnos, utföra och följa upp behandlingar. Närmare en tredjedel av utbildningen är verksamhetsförlagd (praktisk) där bred kompetens att arbeta inom olika verksamhetsområden inom bild- och funktionsmedicinska området. Programmet ges och utvecklas i samverkan med studenter, representanter från de kliniska verksamheterna och akademiska företrädare för utbildningens olika delar.

Arbetsområden
Arbetet för en röntgensjuksköterska innebär att självständigt planera och utföra röntgenundersökningar och därmed framställa ett bildmaterial som ligger till grund för säker diagnos och behandling. Du arbetar med spännande bildgivande tekniker som detaljerat framställer kroppen och dess sjukdomar i olika bildplan och i spektakulära tredimensionella, ofta rörliga bildserier. Samtidigt skall patientens omvårdnadsbehov och välbefinnande tillgodoses. Arbetet innebär relativt korta möten med patienter i en högteknologisk miljö där undersökningar och behandlingar ska genomföras på ett för patienten tryggt och säkert sätt, vilket ställer stora krav på en förmåga att kommunicera.

Arbetet på en röntgenavdelning sker i interprofessionellt samarbete (teamarbete). Röntgensjuksköterskan har utbildning i strålskydd och ansvarar föra att patienterna inte utsätts för mer strålning än absolut nödvändigt vid undersökningen. Det är också röntgensjuksköterskans ansvar att se till att övrig personal hanterar utrustningen enligt säkerhetsbestämmelserna för strålskydd. Arbetsmarknaden för röntgensjuksköterskor är god. Vidare finns möjligheten att utöva yrket i annat land. Hör en röntgensjuksköterska berätta om sitt jobb: http://www.youtube.com/watch?v=KzGtFHPNT74

Utbildningens innehåll
I programmet ingår kurser om bl a radiografi, anatomi och fysiologi, strålning och teknik, farmakologi, symtom och tecken på ohälsa, vetenskaplig metod samt lärande och ledarskap. Även genomförande av ett examensarbete ingår.
Strålsäkerhet, hållbar utveckling och jämlik vård är röda trådar genom programmet.

Studierna bedrivs på helfart. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier, metodövningar, fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid VFU (omfattar närmare en tredjedel av utbildningen) kommer placering att ske inom hela Västra Götalandsregionen. vilket kan medföra vissa kostnader för dig. Även kvällar och helger kan vara aktuellt.

När du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan vissa verksamheter kräva att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Efter avslutad utbildning gör Socialstyrelsen en kontroll mot belastningsregistret vid ansökan om yrkeslegitimation.

Fortsatta studier
Goda möjligheter finns till vidareutbildning på masternivå inom radiografi samt forskarutbildning som kan leda till doktorsexamen.