Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du utveckla kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska. Programmet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som leder till kandidatexamen och legitimation som sjuksköterska.

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och specialitet vilket innefattar både vetenskapliga kunskaper och patientnära arbete. Utbildningen utgår från en humanistisk människosyn och omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död.

För att sjuksköterskan ska bli skicklig i sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen som medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap. I utbildningen ingår kurser i ledarskap och förbättringsarbete som syftar till att stärka den blivande sjuksköterskans roll som ledare i vårdarbetet och i det professionella teamet. Göteborgs universitet har en särskild profilering mot personcentrerad vård inom både forskning och utbildning vilket är ett synsätt som fokuserar på människan i vården och inte bara sjukdomen. Det finns också möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands.

Arbetsområde

Den legitimerade sjuksköterskan kan arbeta inom många olika verksamhetsområden. Professionen utvecklas ständigt och sjuksköterskans arbetsuppgifter kan vara väldigt varierande beroende på verksamhet. Sjuksköterskan kan arbeta med människor i alla åldrar och inom många områden: region/landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är mycket god, både i Sverige och internationellt.

Sjuksköterskan arbetar för den enskilda människans möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden.

Innehåll

Utbildningen är på helfart och består av både obligatoriska och valbara kurser

År 1
Omvårdnad som profession och ämne 7,5 hp
Introduktion till vetenskaplig metod 7,5 hp
Anatomi och fysiologi 15 hp
Mikrobiologi 4,5 hp
Symtom och tecken på ohälsa 16,5 hp
Farmakologi och läkemedelsberäkning 9 hp

År 2
Omvårdnadens teori och praktik 16,5 hp
Hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv 13,5 hp
Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa 22,5 hp
Vetenskaplig metod 7,5 hp

År 3
Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer 7,5 hp
Examensarbete i omvårdnad 15 hp
Världen i vården, 7,5 hp *
Säker vård, 7,5 hp *
Personcentrerad vård, 7,5 hp *
Palliativ vård, 7,5 hp *
Internationell klinisk omvårdnad, 7,5 hp *
Omvårdnadsforskning i praktiken, 7,5 hp *
Ledarskap och lärande 15 hp
Klinisk omvårdnad 15 hp

*Valbar kurs
Studenterna ska utveckla en förmåga att söka och värdera kunskap utifrån ett vetenskapligt perspektiv samt följa forskning och kunskapsutveckling. Undervisningen varieras genom olika former av läraktiviteter såsom föreläsningar, grupparbeten, seminarier, workshops, färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom olika områden. Vid VFU kan placering ibland ske utanför Göteborg. Vid institutionen finns också ett kliniskt träningscentrum.Utdrag ur belastningsregistret kan krävas inför kliniska placeringar.

Fortsatta studier

Utbildningen ger en bred kompetens för yrket och för fortsatt professionell och akademisk utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Examen

Sjuksköterskeprogrammet leder fram till en yrkesexamen samt kandidatexamen.