<p>Kursen utgår från grundläggande socialpsykologi och fördjupar sig kring arbetsgruppens dynamik. Därtill behandlas begrepp och grundantaganden i olika konfliktteorier företrädesvis i ett gruppdynamiskt perspektiv. Härvidlag förenas två fördjupningsalternativ. Dels organisationens förmåga att fånga upp och hantera konflikter i ett tidigt skede, så kallade konflikthanteringssystem, dels samspelet mellan konflikt och utveckling i arbetsgrupper.</p>