Detta unika masterprogram i Resursåtervinning som ges av Swedish Centre for Resource Recovery, utvecklar din förmåga att analysera och lösa problem som handlar om att omhänderta och förädla överblivna restprodukter. En sådan nyttig och säljbar produkt kan vara en detalj till fordonsindustrin tillverkad av biologiskt material som kan återföras till kretsloppet. Det kan vara biogas för att ersätta olja eller el, värme och kyla som framställts på ett hållbart sätt ur avfall. Varför inte ett fiskfoder som förutom att man löser ett avfallsproblem också minskar utfiskning av haven? Oberoende av om du kommer att arbeta som forskare, inom näringsliv eller förvaltning så blir du en global samhällsbyggare, med kunskap och kompetens att ta dig an stora utmaningar. Innehåll Den första terminens kurser syftar till att öka din tvärtekniska kompetens inom området och ge dig en överblick över de möjligheter och den problematik som berör resursåtervinning. Förutom rent tekniska frågeställningar tas även sociala aspekter upp, införandet av tekniska lösningar måste ha en acceptans i samhället för att kunna fungera. Termin två gör du ett inriktningsval mot något av följande områden, energi, polymerteknik eller industriell bioteknik. Under denna termin fördjupas inslaget av laborativa moment samtidigt som större projektarbeten introduceras där mer komplexa frågeställningar hanteras. Datormodelleringar ingår också som ett viktigt moment. Om du väljer Energiinriktningen fördjupar du dig mot termisk energiåtervinning, d.v.s. att producera el och värme men också kyla och fordonsbränslen genom olika termiska processer. Inriktningen mot Polymerteknik ger dig kunskaper om materialutveckling och metoder som underlättar möjligheterna till hållbar återvinning av polymera material. Industriell bioteknik fokuserar på biologisk energiåtervinning och biologisk materialutveckling, d.v.s. att med hjälp av biologiska processer förädla avfall och andra restprodukter till biobränslen, nya material och produkter. Under år två gör du ett examensarbete som omfattar ett helt läsår. Detta innebär att du får chansen att fördjupa dig i ett ämnesområde som intresserar dig. Examensarbetet görs individuellt. Du göra ditt arbete i samarbete med industrin, vid ett utländskt universitet eller i en av våra forskargrupper. Vi ser examensarbetet som en viktig del av din utveckling som ökar din förmåga att i framtiden ta dig an kvalificerade arbetsuppgifter. Arbetsmarknad Förutom jordbruks-, skogs- och industriavfall, genereras idag mer än 2 miljarder ton hushållsavfall per år i världen. Avfallet förorsakar avsevärda miljöproblem, men är samtidigt en resurs som går att återvinna. Detta borgar för att resursåtervinning, som redan idag sysselsätter ett stort antal människor även i fortsättningen kommer att vara en tillväxtbransch. Tänkbara arbetsgivare efter utbildningen är energibolag, konsultföretag, forskningsinstitut, återvinningsföretag, tillverkare av utrustning, offentlig förvaltning och övrig industri, t ex. för att arbeta med produkt- eller processutveckling, eller som miljöansvarig på företag. Du har också givetvis möjligheten att gå vidare till forskarutbildning inom området, i Sverige eller utomlands. Vad läser du Du som väljer att läsa denna masterutbildning kommer i kontakt med många olika ämnesområden, som t.ex. bioteknik, energiteknik och materialteknik. Kurserna tar upp både internationella och nationella aspekter. Eftersom utbildningen är kopplad till den framgångsrika forskning som bedrivs inom området vid Swedish Centre for Resource Recovery, får du en nära kontakt med våra forskare på forskningsfronten. Vårt nätverk med företag, forskningsinstitut och kommuner garanterar också att du får en utbildning med ett innehåll som gör dig intressant för potentiella arbetsgivare. Under det första året får du en överblick av hur restprodukter hanteras internationellt och nationellt, trender och lagstiftning. Karaktärisering av avfall är viktigt för att kunna välja rätt återvinningsmetod. Du studerar förbränning och förgasning av avfall till el, värme och drivmedel samt biologiska metoder och tekniker för tillverkning av biodrivmedel som biogas och bioetanol ur avfall och andra resurser. Du får komma i kontakt med Livscykelanalys som ett verktyg för att kunna bedöma vilken metod som kan vara mest lämplig ur miljösynpunkt. Under andra året får du möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom något område genom att under ett helt år delta i ett forskningsprojekt. Målet är att du ska producera ett utkast till en forskningsrapport eller vetenskaplig artikel. Under utbildningen läggs stor vikt vid muntlig och skriftlig presentation och att du ska förbättra din förmåga att inhämta och värdera information och forskningsresultat inom området.