Den offentliga sektorn, kommun, landsting, skola och sjukvård, så väl som företag och andra organisationer med stor kontaktyta mot den offentliga sektorn, har ett stort behov av kvalificerade tjänstemän med specifika kunskaper i offentlig förvaltning. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning omfattar 180 högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier och är en utbildning med fokus på demokrati och välfärd, samhällsutveckling, ekonomi och organisering. Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen i ämnet offentlig förvaltning som är ett flervetenskapligt ämne där teorier, begrepp och metoder från flera olika vetenskapliga traditioner möts i studiet av hur förvaltningen fungerar och hur dess relation till omvärlden ser ut. Dominerande influenser kommer från statsvetenskap och företagsekonomi, men även sociologi, nationalekonomi och juridik. Utbildningens syfte är att ge dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning som gör att du efter genomgången utbildning har gedigna insikter i hur den offentliga sektorn fungerar och samverkar med sin omgivning. I utbildningen uppmärksammas även olika maktrelationer i samhället kopplat till bland annat klass, kön och etnicitet. Utbildningen är uppdelad i ett tvåårigt basblock och ett fördjupningsår där det finns möjlighet till utlandsstudier och praktik. Under utbildningen får du bland annat genomföra fältarbeten och utvärderingar, och tränas i att arbeta såväl i grupp som enskilt med olika uppgifter och övningar. Du kommer också lära dig de viktigaste lagarna och reglerna som styr den offentliga sektorn. Utbildningen innehåller kurser som är anpassade efter de krav som ställs på dig som skicklig generalist inom området offentlig förvaltning. Kurserna omfattar offentlig förvaltning, organisationsteori, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Sista terminen på utbildningen har du möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands eller så kan du välja att läsa kurser (i Sverige eller utomlands). Majoriteten av våra studenter väljer att göra sin praktik i en svensk kommun eller vid en statlig myndighet, och en stor del av dessa studenter får fortsatt anställning på sin praktikplats. Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment.