Kursen inleds med seminarier för genomgång av forskningsprocessen som innefattar ämnesval, problemställning, metod- och teorianknytning, litteratursökning, disposition samt skrivprocessen. Studenten genomför sedan en självständig forskningsuppgift inom ett avgränsat område med anknytning till Afrikanska studier. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om 10,000 till 15,000 ord. I kursen ingår även att muntligt presentera och försvara egna resultat och argument såväl som att analysera andras arbeten.