Under kursens gång studeras ett urval ryska skönlitterära verk från 1800- och 1900-talet. Verken läses i original. Därtill diskuteras filmatiseringar av respektive verk samt filmkonstens betydelse för den samtida ryska kulturen. Särskilt uppmärksammas några genomgående teman vilka analyseras utifrån historiska, kulturella och sociopolitiska kontexter. Genom kursen får den studerande en inblick i adaptionsteoretiska problem.