Initialt behandlar kursen begrepp inom objektorienterad programmering (OOP) och hur Javaspråket är uppbyggt i allmänhet. Vidare behandlas grundläggande språkelement som identifierare, datatyper, modifierare, operatorer, variabler, uttryck och programsatser. Då programmeringsspråket är objektorienterat så läggs vikt vid klasser och objekt som används vid uppbyggnad av objektorienterade program. Därtill behandlas hur tilldelning av variabler, konstanter och objektreferenser går till. Villkorsstyrd selektion behandlas, dvs hur beslut genom logiska val fatts under programflödets gång. Vidare behandlas hur så kallad metoder skapas för att utföra operationer på data samt hur delar ur UML (Unified Modelling Language) används för att skapa en modell av det system som skall konstrueras, syftande till att det ska bli enklare att förstå, dokumentera och bygga system. Kursen behandlar vidare olika typer av iteration, dvs hur programsatser upprepas intill dess att vissa fördefinierade villkor uppfyllts. Vidare behandlas hur man skapar egna klasser och hur objekt skapas, hur data kan skrivas till resp. läsas från filer. Vidare behandlas hur datamängder lagras och manipuleras i datastrukturer. I kursen används Java, ett av världens mest använda programmeringsspråk.