Programmet omfattar 90 högskolepoäng (hp), varav den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgör 45 hp. Studierna bedrivs på avancerad nivå och omfattar heltidsstudier. Huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa omfattar mänsklig reproduktion och livets början. Området behandlar fysiska, psykiska, sociala och kulturella processer i samband med sexualitet och familjeplanering, graviditet, födande, nyföddhetsperiod samt föräldraskap och kvinnors hälsa i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras utredande och behandlande åtgärder. Barnmorskans verksamhet definieras i två internationella dokument: Essential Competencies for Midwifery Practice (ICM 2018) och International Code of Ethics for Midwife (2014) Den svenska barnmorskans kompetens beskrivs i Svenska Barnmorskeförbundets Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018). Dessa dokument utgör grunden för barnmorskeprogrammet. Programmets första termin utgörs av teoretiska kurser där studenterna introduceras i såväl ny profession som till ett nytt ämnesområde. I dessa kurser introduceras teorier om såväl normala som komplicerade förlopp och processer relaterade till mänsklig reproduktion. Under terminen introduceras evidens och vetenskapliga metoder samt det preventiva folkhälsoarbete som ingår i barnmorskans ansvarsområde. Under termin 2 och 3 tillämpas teorier i den verksamhetsförlagda utbildningen. Genom utbildningen sker en fördjupning av såväl teori som tillämpad kunskap genom att initialt fokusera på normala förlopp för att därefter övergå i att förstå, identifiera och handlägga komplicerade förlopp med successiv progression gällande frågeställningar, situationer, företeelser och behov i såväl teori som klinisk handläggning. Under handledning och med tilltagande självständighet skall studenten utveckla sin förmåga att bedöma kvinnan/barnets, familjens samt partnerns behov samt planera, vidta adekvata åtgärder, följa upp, utvärdera och dokumentera given omvårdnad i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Studenten skall förena sina teoretiska och kliniska/praktiska kunskaper och fördjupa förståelsen av dem genom reflektion och analys, där integration av evidens och praktisk kunskap tydliggörs. Kommunikation, professionellt förhållningssätt och gott omdöme, genus, etnicitet och etiska frågor rörande sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa beaktas i programmets kurser. Även barnmorskans roll i jämställdhetsarbetet belyses.