I kursen Forskningsmetodik inom psykologi får du kunskaper om vetenskapsteorins grundläggande frågor och dess begreppsvärld. Du utvecklar grundläggande kunskaper i forskningsmetodologi och forskningsprocessens olika delar samt om psykologisk forskningsmetodik och hur du ska kunna applicera dessa. Kursen innehåller litteratursökning, planering, sammanställning och redovisning av en mindre kunskapsöversikt kring ett avgränsat forskningsområde inom psykologi inriktning idrott och motion. Den innehåller också kritisk granskning av idrotts- och motionspsykologisk forskning.