Moment 1: Introduktion till hem- och konsumentkunskap (7,5 hp) Momentet är en introduktion till hem- och konsumentkunskap genom att utgå från att livet i hem och familj är beroende av samspelet mellan individer, samhället och den omgivande miljön. Rollen som lärare inom hem- och konsumentkunskap behandlas i relation till planering och värdering av lektioner i förhållande till styrdokumenten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Bedömning av elevers lärande i ämnet hem- och konsumentkunskap utifrån kursplanens kunskapskrav problematiseras. Olika typer av bedömning med särskilt fokus på formativ bedömning och reflektion över den egna undervisningen utgör en viktig del. Lärarrollen och elevers sätt att arbeta med olika moment studeras och diskuteras. Momentet tar även upp digitalisering som en del av undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Moment 2: Miljö, hygien och hälsa (7,5 hp) Momentet behandlar hur vår livsstil och matvanor påverkar miljön i ett lokalt och globalt perspektiv samt hur unga konsumenter kan göra medvetna val. Tvätt och rengöring samt olika metoder för dessa behandlas. Olika begrepp och styrmedel kring miljömärkningar klargörs. Avfallshantering, material- och energianvändningen i hushållet behandlas ur ett hållbarhetsperspektiv. Vidare tas relevant lagstiftning samt hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel upp. Momentet ger en introduktion till mikrobiologi och behandlar mikroorganismers betydelse inom hygien och rengöring. Moment 3: Mat, måltider och hälsa (15hp) Momentet behandlar grundläggande kunskaper om mat och hälsa med särskilt fokus på ungas måltidsvanor och välbefinnande. Olika livsmedel belyses utifrån näringssammansättning och kunskap om näringsämnens funktion i kroppen och betydelse för hälsa behandlas. Momentet har ett starkt fokus på tillagning, hantering och förvaring av livsmedel samt hur detta i sin tur inverkar på livsmedlens smak, konsistens, färg och doft. Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning, och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt, praktiseras och dokumenteras. Matlagning och bakning utgör utgångspunkt för träning i och bedömning av hur livsmedelskemiska processer påverkar resultatet.