Moment 1: Konsumtion och ekonomi (7,5 hp) Momentet behandlar sambanden mellan hem och samhälle och konsekvenserna av individens konsumtion. Att kritiskt granska och analysera reklam och övrig massmedial påverkan med fokus på ungas konsumtion ingår. Momentet behandlar även ungas ekonomi, sparande och konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen ger en ökad förståelse för konsekvenser av vardaglig konsumtion med särskild tillämpning på barn och unga samt grundläggande kunskap gällande konsumenträtt. Moment 2: Livsstil, vanor och traditioner (7,5 hp) Momentet behandlar betydelsen av mat och måltid som sociala och kulturbundna företeelser. Genom att planera, organisera, genomföra och utvärdera undervisning diskuteras lärarens möjligheter och svårigheter. Livsstilens och vanornas betydelse för ett inkluderande förhållningssätt, genusperspektiv och bemötande av elever med olika kulturella bakgrunder behandlas. Genom att belysa olika mattraditioner diskuteras matens betydelse för gemenskap, livsstil och identitet.