· Den pedagogiska funktionen i handledning · Handledningsteorier och modeller · Kunskapssyn och lärande · Kommunikationens betydelse i handledning · Bedömning i verksamhetsförlagd utbildning · Lagar, författningar och styrdokument