I kursen behandlas grundläggande juridisk metodik; en introduktion till rättssystemet och rättskällorna på arbetslivsområdet. Relationen mellan arbetsrättslig lagstiftning, sedvänjor på arbetsmarknaden och kollektivavtal, liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Kursen har fokus på arbetsgivarens perspektiv och handlingsutrymme; d.v.s. rättigheter och skyldigheter som är centrala för chefer inom såväl privat som offentlig sektor. Därutöver behandlas innebörden av arbetsgivares arbetsledningsrätt i relation till förhandlings- och informationsskyldighet, samt de ramar diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen ställer upp. Arbetsgivares rehabiliteringsansvar behandlas särskilt.