Kursen inleds med en översiktlig genomgång av det svenska skattesystemets uppbyggnad. Inkomstskattelagens kapitel om skattefria inkomster respektive icke avdragsgilla utgifter gås igenom. Härefter belyses personbeskattningens område med inkomstlagen tjänst och kapital. Inom ramen för personbeskattningen tas även upp regler om allmänna avdrag och skatteberäkning. Inom kapitalbeskattningen läggs särskild vikt vid kapitalvinst och kapitalförlust samt kvittningsmöjligheterna inom inkomstslaget. I det följande och största avsnittet genomgås reglerna kring företagsbeskattningen. Inledningsvis genomgås företagsfrågor som är generella oavsett företagsform. Därefter behandlas frågor främst rörande enskild näringsverksamhet och aktiebolagets beskattning inklusive frågor rörande koncernbeskattning. Härefter behandlas de särskilda reglerna för beskattning av fåmansföretag och dess delägare. I dessa avsnitt behandlas även reglerna om socialavgifter. Kursen avslutas med en allmän genomgång av mervärdesskattesystemet samt skatteprocessuella frågor, där skatteorganisation, utredningsskyldighet, omprövning, överklagande, förseningsavgift samt skattetillägg tas upp.