Kursen är indelad i de tre huvuddelarna internationell individbeskattning, internationell företagsbeskattning samt tull, moms och andra indirekta skatter. Kursen kommer att utgå från ett internationellt perspektiv och således inte från den svenska nationella lagstiftningen på området. Kursen inleds med en genomgång av frågor rörande internationell beskattning av individer. I det avseende diskuteras frågor rörande dels sk expatriates (personer som arbetar i internationella företag och flyttar mellan olika länder) och dels personer som av andra skäl, t.ex. pensionering, väljer att flytta utomlands. I detta perspektivet behandlas såväl frågor rörande arbetsinkomster som olika varianter av kapital- och förmögenhetsbeskattning. Problematik med arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt behandlas även i detta avsnitt. OECD:s modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning kommer att vara en grund för detta avsnitt. Vidare tas i detta sammanhang också upp frågor kopplade till individernas socialförsäkringstillhörighet och var arbetsgivaren skall betala de sociala avgifterna. Den andra avdelningen i kursen berör den internationella företagsbeskattningen. Även här kommer OECD:s modellavtal att ha en central betydelse för genomgång av frågor rörande fast driftställe, vinsthemtagning på olika sätt i olika företagsformer, kupongskatt, royalty, koncernavdrag, ränteavdragsbegränsningar, arm´s length-frågor samt CFC-lagstiftning. I den tredje och sista avdelningen kommer tull och indirekta skatter att belysas. Här intar mervärdesskatten en central del och då särskilt EU-perspektivet med enhetliga regler och direktiv som påverkar samtliga medlemsländerna. Frågor som kommer att behandlas är mervärdesskatt på internationella försäljningar av såväl varor som tjänster, skyldigheten att registrera sig för mervärdesskatt i andra länder samt möjligheten att få tillbaka betald utländsk mervärdesskatt från utlandet. Även frågor om sk. tax free försäljning behandlas. I den internationella handeln intar även tullfrågan en central roll och denna belyses också delvis utifrån ett EU-perspektiv.