Centralt i samtliga moment är lärarrollen inom ämnet hem- och konsumentkunskap i relation till planering, genomförande och utvärdering av lektioner i förhållande till styrdokumenten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Ämnesdidaktiken utvecklas och anpassas för elevgruppen åk 1-3 med utgångspunkt från det centrala innehållet för ämnet hem- och konsumentkunskap i grundskolan, åk 1-3. Under de fysiska träffarna på campus ges studenterna möjlighet att koppla momentets innehåll till didaktiska övningar genom laborationer, samtal och diskussioner som förankras i gällande styrdokument. Moment 1: Introduktion till hem- och konsumentkunskap (5 hp) Momentet är en introduktion till hem- och konsumentkunskap genom att utgå från att livet i hem och familj är beroende av samspelet mellan individer, samhället och den omgivande miljön. Rollen som lärare inom hem- och konsumentkunskap behandlas i relation till planering och värdering av lektioner i förhållande till styrdokumenten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Momentet tar även upp digitalisering som en del av undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Moment 2: Mat och hälsa (5 hp) Momentet behandlar grundläggande kunskaper om mat och hälsa med särskilt fokus på barn och ungas måltidsvanor och välbefinnande. Näringslära och livsmedelskunskap samt kunskap om maten som ett pedagogiskt verktyg ingår. Olika livsmedelsgruppers egenskaper, näringsinnehåll, funktion och hälsomässiga betydelse behandlas. Momentet behandlar även Sapere och utomhusmatlagning. Moment 3: Miljö och hälsa (5 hp) Momentet behandlar hur vår livsstil och matvanor påverkar miljön i ett lokalt och globalt perspektiv samt hur unga konsumenter kan göra medvetna val. Tvätt och rengöring samt olika metoder för dessa behandlas. Olika begrepp och styrmedel kring miljömärkningar klargörs. Avfallshantering, material- och energianvändningen i hushållet behandlas ur ett hållbarhetsperspektiv. Vidare tas relevant lagstiftning samt hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel upp. Moment 4: Konsumtion och ekonomi (5 hp) Momentet behandlar sambanden mellan hem och samhälle och konsekvenserna av individens konsumtion. Att kritiskt granska och analysera reklam och övrig massmedial påverkan med fokus på ungas konsumtion ingår. Momentet behandlar även ungas ekonomi, sparande och konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv. Moment 5: Livsstil, vanor och traditioner (5 hp) Momentet behandlar betydelsen av mat och måltid som sociala och kulturbundna företeelser. Genom att planera, organisera, genomföra och utvärdera undervisning diskuteras lärarens möjligheter och svårigheter. Livsstilens och vanornas betydelse för ett inkluderande förhållningssätt, genusperspektiv och bemötande av elever med olika kulturella bakgrunder behandlas. Moment 6: Att undervisa i hem- och konsumentkunskap (5 hp) Momentet behandlar vad som krävs i rollen som lärare inom hem- och konsumentkunskap. Lärarrollen och elevers sätt att arbeta med olika moment studeras och diskuteras. Bedömning av elevers lärande i ämnet hem- och konsumentkunskap utifrån kursplanens kunskapskrav problematiseras. Momentet utvecklar deltagarnas förmåga att dels utvärdera sin egen undervisning och dels att följa och bedöma elevers kunskapsutveckling i ämnet hem- och konsumentkunskap. Olika typer av bedömning med särskilt fokus på formativ bedömning och reflektion över den egna undervisningen utgör en viktig del.