Kursen har för avsikt att skildra arbetslivets trender och tendenser med särskild hänsyn till hur synen på relationen mellan människans resurser och organisationers och samhälleliga behov utvecklats. Utgångspunkt tas i de senaste årens diskussion om visionen om ett hållbart arbetsliv. I förgrunden står människans resurser och kursen ställer frågor kring möjligheten att kombinera personlig utveckling och hälsa med organisatoriska behov. I ett vidare idéhistoriskt perspektiv behandlas även arbetets samhälleliga och historiska funktion. Vad är arbete? Vem ska arbeta? Varför ska vi arbeta? Kursen fokuserar även de skiftande idéer och värderingar som historiskt sett omgärdat arbetet, kunskaper som är viktiga för att kunna förstå och ta del i den debatt som förs om dagens arbetsliv och arbetsmarknadspolitik. Genom att ny teknik och nya arbetsformer växt fram under slutet av 1900-talet har gränsen mellan arbete och fritid - mellan samhällets, organisationens och människans intressen blivit otydlig, varför det är extra viktigt att diskutera vilka värden det är som står på spel.