· Samverkansbegreppets olika definitioner · Samverkan på olika nivåer och i olika former · Konflikt och konsensus · Samverkansprocesser och dess centrala aspekter · Kommunikation och tillit · Ledning, struktur och strategi · Grupprocess, gruppklimat och självreflektion