Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse av experimentella och icke-experimentella forskningsmetoder, framför allt med avseende på evidens, validitet, kausala slutsatser, generalisering, kontroll av felkällor samt metaanalys. Kursen innefattar också verktyg för att självständigt kunna granska vetenskapsteoretiska antaganden bakom olika forskningsmetoder och statistiska metoder, samt hur vetenskaplig kunskap genereras och förändras. Olika klassiska vetenskapsteoretiska ansatser (Popper, Kuhn, Lakatos) relateras till olika statistiska metodologier (hypotestestning, Bayesiansk statistik, Likelihoodmetoder), i syfte att belysa förhållandet mellan filosofiska frågor kring vetenskap och konkreta metoder. Kursen innefattar även frågor kring kausalitet, vetenskaplig realism samt förhållandet mellan vetenskap och samhälle.