Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap/Master Program in Food and Meal Science, omfattar 60 hp. VFU ges som valbar kurs om 7,5 hp. Utbildningen ges på distans utan sammankomst och med studietakt 50% eller l00%. Kurser inom huvudområdet är markerade med (*).Upplägg studietakt 50%År lMatvalens komplexitet: den offentliga måltiden från ett konsumentperspektiv/ The Complexity of Food Choice: the Public Meal from a Consumer Perspective, 7,5 hp.*I denna kurs ska studenten utveckla kunskaper om den offentliga måltiden utifrån ett konsumentperspektiv. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper om mat- och måltidsvalens komplexitet genom kritisk granskning av olika modeller och teorier inom området.Konsumtions- och produktionsperspektiv på hållbar mat och hållbara måltider/Sustainable Food and Meals Integrating Consumer and Production Perspectives, 7,5 hp.*I denna kurs ska studenten utveckla kunskaper rörande hållbar konsumtion och produktion av mat och måltider och färdigheter för att förstå och analysera olika vetenskapliga ansatser till konsumtion inom mat- och måltidsområdet.Valfri fördjupning om 15 hp på Högskolan Kristianstad eller annat lärosäte. Följande kurser inom huvudområdet erbjuds på engelska:Kommunikation av mat och måltid/Communication of Food and Meal, 7,5 hp.*Kursen behandlar hur olika budskap kommuniceras inom mat- och måltidsområdet ur sändar- och mottagarperspektiv.Upplevelser med mat och måltid/Experience with Food and Meal, 7,5 hp.*I denna kurs ska studenten utveckla en förståelse för upplevelseindustrin som ekonomi, upplevelsens uppbyggnad och begreppet storytelling med inriktning mot mat och måltidsupplevelser.Mat- och måltidsvetenskap i praktisk tillämpning/Applied Food and Meal Sciences, 7,5 hp.*Under kursen provar studenten en tänkbar yrkesroll samt fördjupar, breddar och integrerar sina kunskaper i Mat och måltidsvetenskap. År 2Tillämpad statistik inom hälsovetenskaperna/Applied Statistics in the Health Sciences, 7,5 hp.Kursen behandlar teoretiska och praktiska verktyg avseende vanliga kvantitativa metoder inom hälsovetenskaperna, såsom deskriptiv statistik, hypotesprövning, korrelation och regression.Mat för många: tvärvetenskaplig ansats och metodik/Food for Many: Interdisciplinary Approach and Methodology 7,5 hp.*Kursen innebär fördjupade studier av forskningsmetodik av relevans för tillämpad Mat- och måltidsvetenskap genom att praktisera en vald forskningsansats samt granska integrerade perspektiv med fokus på mat för många.Magisterarbete i Mat- och måltidsvetenskap/Master Thesis in Food and Meal Science 15 hp. *Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade vetenskapliga kunskaper och färdigheter avseende forsknings- och utvecklingsarbete inom mat- och måltidsvetenskap.Upplägg studietakt 100%Matvalens komplexitet: den offentliga måltiden från ett konsumentperspektiv/ The Complexity of Food Choice: the Public Meal from a Consumer Perspective, 7,5 hp.*Tillämpad statistik inom hälsovetenskaperna/Applied Statistics in the Health Sciences, 7,5 hp.Konsumtions- och produktionsperspektiv på hållbar mat och hållbara måltider/Sustainable Food and Meals Integrating Consumer and Production Perspectives, 7,5 hp.*Mat för många: tvärvetenskaplig ansats och metodik/ Food for Many: Interdisciplinary Approach and Methodology 7,5 hp.*Valfri fördjupning om 15 hp på Högskolan Kristianstad eller annat lärosäte. Följande kurser inom huvudområdet erbjuds på engelska:Kommunikation av mat och måltid/Communication of Food and Meal, 7,5 hp.*Upplevelser med mat och måltid/Experience with Food and Meal, 7,5 hp.*Mat- och måltidsvetenskap i praktisk tillämpning/Applied Food and Meal Sciences, 7,5 hp.*Magisterarbete i Mat- och måltidsvetenskap/Master Thesis in Food and Meal Science 15 hp. *Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras. Progressionen sker genom att studenter förvärvar metodkunskaper, färdigheter, värderingsförmåga och ett vetenskapligt förhållningssätt inom kurserna: Matvalens komplexitet: den offentliga måltiden från ett konsumentperspektiv, Konsumtions- och produktionsperspektiv på hållbar mat och hållbara måltider, Tillämpad statistik inom hälsovetenskaperna och Mat för många: tvärvetenskaplig ansats och metodik. Dessa grunder kompletteras och utvecklas i valfri fördjupning inom ämnet Mat- och måltidsvetenskap. Sista steget är examensarbetet där studenten använder sig av såväl sin metod- som sin ämneskompetens för att utveckla egna frågeställningar och besvara dem genom ett empiriskt arbete.