Masterprogrammet Integrerad hälsovetenskap omfattar 120 hp. VFU ingår och uppgår till 5 hp. Utbildningen ges på halvfart (50 %) under fyra år (åtta terminer) enligt nedanstående översikt. Dock kan examensarbetet bedrivas på kvartsfart (25 %) om studenten så önskar.Obligatoriska kurser 90 hp·Perspektiv på hälsa och samhälle, 7,5 hp·Kunskapsutveckling vid mångprofessionella arbetsplatser, 7,5 hp·Perspektiv på kvalitetsutveckling och hållbarhet inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp·Internationell hälsa 7,5hp·Forskningsdesign, 15hp·Utvärdering för förändring, 15 hpsamt Examensarbete, 30 hpDessutom tillkommer valbara och/eller valfria kurser om 30 hp·Ämnesteoretisk specialisering motsvarande 15 hp på grundnivå eller avancerad nivå·Metodfördjupning motsvarande 15 hp på avancerad nivåValbara kurser erbjuds inom programmet. Valfria kurser kan läsas såväl vid Högskolan Kristianstad som vid annat lärosäte. De valfria kurserna väljs i samråd med programansvarig, för att kunna tillgodoräknas som en del av examen. Studenten skall erbjudas möjlighet att delta i seminarieverksamhet och forskningsrelaterade aktiviteter vid Högskolan Kristianstad.Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras. Innehållet i kurserna kan också komma att struktureras om mellan de olika kurserna. För varje kurs finns en kursplan som anger vilka lärandemål studenten förväntas uppnå, kursens innehåll och litteratur samt vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för tillträde till kursen.