Studierna bedrivs på heltid och är ett sammanhållet program som organiseras av kurser som innehållsmässigt bygger på varandra. I programmet ingår kurser i huvudområdet oral hälsa 148 hp, biomedicin 17,5 hp och odontologi 14,5 hp. Studier i huvudområdet utgår från oral hälsa som en del av den allmänna hälsan och välbefinnandet samt munhälsans betydelse för människans dagliga liv och i interaktion med sin omgivning. Området beskriver och förklarar oral hälsa, hur en god oral hälsa kan främjas och hur våra vanligaste orala sjukdomar kan förebyggas ur olika aspekter. Huvudområdet oral hälsa bildar en helhet av kunskaper från naturvetenskapliga samt samhälls- och beteendevetenskapliga domäner och utgör en bas inom tandhygienistens yrkesområde. Dessa kunskaper utgår från människans livssituation där det egna ansvaret för den orala hälsan beaktas samt samspelet mellan den enskilde individen och det professionella tandvårdsteamet. Studier i oral hälsa sker ur ett individuellt perspektiv såväl som ur ett samhällsperspektiv. Utbildningen har en nära koppling mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Prekliniska studier (13,5 hp) syftar till att förbereda studenten för VFU som i huvudsak sker på tandvårdskliniken vid Högskolan Kristianstad, men också på tandvårdskliniker i närområdet. VFU är en arbetsplatsknuten lärprocess där studenten med stöd av ett vetenskapligt förhållningssätt utvecklar professionsrelaterade kunskaper, färdigheter och förmågor. På detta sätt integreras utbildning, arbetsliv och forskning enligt Kristianstadsmodellen för VFU. Den pedagogiska grundsynen i utbildningen bygger på att studenten är aktiv och självständigt urskiljer och formulerar problem. Studentens förmåga att ta ansvar för sin utbildning och personliga utveckling sätts i fokus. Undervisnings- och examinationsformer syftar till att stärka studentens utveckling och förmåga till kunskapsvärdering, problemlösning och reflektion. Undervisningen är forskningsanknuten och syftar till att främja ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursövergripande moment i programmet är etik, professionellt förhållningssätt, informationskompetens och vetenskaplig utveckling. Hållbar utveckling beaktas genom utbildningen. För varje kurs finns en kursplan som anger vilka läranderesultat som studenten förväntas uppnå, kursens innehåll och litteratur samt vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för tillträde till kursen. Enstaka kurs eller delar av kurs kan ges på engelska. Examination av professionen sker genom Nationell klinisk slutexamination för tandhygienistexamen. Programmets kurser År 1 Grundläggande oral hälsa, 18 hp Grundläggande biomedicin, 6,5 hp Hälsokommunikation inom oral hälsa 5,5 hp Prevention, diagnostik och behandling inom oral hälsa I 13 hp Odontologi och biomedicin 10 hp Kliniskt tillämpad oral hälsa - vuxna patienter med mindre behandlingsbehov, 7 hp År 2 Prevention, diagnostik och behandling inom oral hälsa II 8,5 hp Odontologi 5,5 hp Kliniskt tillämpad oral hälsa - vuxna patienter, 8,5 hp Biomedicin och oral hälsa med fokus på åldrandet 7,5 hp Odontologi med fokus på barn 7,5 hp Oral hälsopromotion för individ, grupp och samhälle 7,5 hp Kliniskt tillämpad oral hälsa - barnpatienter, 7,5 hp Vetenskaplig metodik I 7,5 hp År 3 Vetenskaplig metodik II 7,5 hp Examensarbete i oral hälsa 15 hp Kliniskt tillämpad oral hälsa I 7,5 hp Tobakspreventivt arbete, Prevention och behandling av patienter mer särskilda behov 18 hp Kliniskt tillämpad oral hälsa II 12 hp Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.