Kursen har fokus på migration och olika aspekter av mångfald i ett globalt och intersektionellt perspektiv och behandlar ingående aktuell forskning kring barn och unga i migrationsprocesser. Asylpolitik diskuteras ur ett barnrättighetsperspektiv. Kursen innefattar också lärandeaktiviteter kring civilsamhällets och olika institutionella kontexters betydelse för migrationsprocessen och barns och ungdomars erfarenheter och agens i förhållande till migrationsprocesser.