Forskarhandledning ställer krav på handledarens vetenskapliga och pedagogiska skicklighet med ansvar för planering, dokumentation och uppföljning av doktorandarbetet. Kursen Att handleda doktorander syftar till fördjupad förståelse för forskarutbildningens förutsättningar och villkor samt forskningsprocessens faser i relation till handledning. Forskarhandledningskursen utgår från ett historiskt, politiskt, kulturellt och diskursivt sammanhang. I kursen ingår centrala teman inom forskarhandledning såsom forskarutbildningens mål, innehåll och form, men också lokala, nationella och internationella regelverk samt individuell studieplan för säkerställande av kvalitet vid handledning av doktorander. I samband med detta behandlas även forskningens juridiska och etiska villkor. Studiekulturer och olika dimensioner av maktrelationer i samband med handledning genomlyses med fokus på att hantera dilemman och konflikter mellan aktörer i forskarutbildningen. I kursen är kritisk reflektion kring den egna handledarrollen med utgångspunkt i handledarstilar och handledningssituationer ett viktigt inslag, som också utgör en del av kursens slutliga individuella inlämningsuppgift. I kursen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner, seminarier och övningar.