Hälsa är viktigt för oss, oberoende var vi befinner oss i livscykeln. Vi lever i en föränderligt värld, där förändringar hör till det normala. Alla har också erfarenheter av stress. Men hur klarar vi av att hantera den stress som olika förändringar och livshändelser innebär för oss? Är stress alltid något negativt? Hur påverkas vi av stress rent fysiskt och hur kan vi utveckla strategier för att hantera stressen? Kan vi lära oss att hantera stress? Det här är några frågor vi förklarar under kursen. Kursen ger en teoretisk förståelse av stress och stresshantering. Den tar upp såväl ett sjukdomsorienterat synsätt (patogent) som ett hälsoorienterat perspektiv (salutogent) på fenomenet stress. En interaktiv pedagogik tillämpas, där föreläsningar varvas med diskussioner och grupparbeten.