Kursens mål är att ge studenten en ökad kunskap om och förståelse av hur affärsmodeller kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och andra organisationer. Detta görs i syfte att utveckla en verksamhet och bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Under kursen behandlas begrepp, teorier, modeller och metoder med fokus på affärsmodeller och värdeskapande med koppling till digitalisering, innovationer och hållbarhet. Konkreta verktyg som kan underlätta arbetet med att förstå och utveckla affärsmodeller presenteras och appliceras under kursens gång med syfte att öka förståelsen för och förbättra de använda affärsmodellerna. Identifiering av vanligt förekommande utmaningar kopplade till affärsmodeller presenteras specifikt kopplat till digitalisering, innovationer och hållbarhet. Efter genomgången kurs kommer studenten ha en tydligare förståelse för hur den egna organisationens affärsmodeller kan stärkas och utvecklas.En central del i kursen är att studenten tillämpar begrepp, teorier, modeller och metoder på egna problem och delar erfarenheter med varandra. Kursen kräver aktivt deltagande i skapandet av kursens innehåll genom att delta i diskussioner på seminarier och övriga lärandeaktiviteter under kursens gång. Diskussionsinnehållet i kursen bestäms delvis av studenterna och utgår från deras erfarenheter, frågor och utmaningar i sitt arbete. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande.