Kursen innehåller campusträffar och ges i form av föreläsningar samt seminarier.Kursen innefattar bestämningsfaktorer för barns och ungas psykiska hälsa, metoder för att mäta psykiska hälsa bland barn och unga samt teorier och arbetssätt om hälsofrämjande och förebyggande arbete inom området. Särskild tonvikt kommer att ligga på social ojämlikhet i hälsa inklusive genusperspektiv, livsstil, kroniska sjukdomar och WHO:s nyckelprinciper för att främja hälsa. Granskning av vetenskapliga artiklar och kursdeltagares skriftliga arbeten.