I kursen fördjupas kunskapen om den vetenskapsteoretiska och begreppsliga grunden för feministiska och genusvetenskapliga studier. Inledningsvis studeras olika teoretiska inriktningar och deras plats i ett större samhällsvetenskapligt sammanhang. Därefter introduceras feministisk vetenskapsteori och vetenskapliga metoder utifrån kritiska och reflexiva förhållningssätt. Kursen ger också grundläggande praktisk kunskap om den vetenskapliga undersökningsprocessen som helhet. Kursens första tre delkurser förbereder för ett avslutande självständigt uppsatsarbete.