Kursen behandlar hur man planerar och leder ett enskilt projekt. Kursen är inte inriktad på någon speciell bransch eller speciell typ av projekt, men diskuterar hur olikheter i projekts karaktär inverkar på val av metoder och tekniker. En väsentlig del av kursen är den praktiska tillämpningen av projektledningsmetodiken i ett praktikfall som respektive studiegrupp kommer att arbeta med under hela kursens gång.