Kursen behandlar teorier och modeller avseende individers och gruppers beteenden, drivkrafter och utveckling, speciellt med tillämpning inom projektmiljöer. Bland annat diskuteras beteendenormer, interpersonella konflikter och återkoppling. Kursen inriktas på förståelse av dynamiken i projektarbetsgrupper, dvs. grupper tillfälligt sammansatta med syfte att skapa och leverera ett visst resultat. Kursen inriktas på praktisk tillämpning i yrkesmässiga projektmiljöer. Arbetsformen präglas starkt av arbete i grupp med olika reflektions- och analysuppgifter, där också den egna gruppen ingår som föremål för observation och reflektion. I kursen ingår även individuella uppgifter med fokus på reflektion och kritiskt prövning av modeller och metoder.