Kursen ger en bas i gestaltning inom konst- och designområdet. Genom tillämpning av metoder och verktyg som används i traditionella konstnärliga tekniker mot digitala gränssnitt får studenten tillämpa kreativt tänkande i skapandeprocesser. I kursen får studenten utmana bildkonventioner genom reflektion, formulera problemställningar och kritiskt reflektera över meningsskapande processer.Delkurs 1: Introduktion till bildgestaltning (7.5 hp)Delkursen är en introduktion till bildbaserat tänkande, kreativitet och kultur. Genom praktiska övningar introduceras ett urval av bildområdets estetiska uttrycksformer. I delkursen ges en översikt över centrala begrepp och teorier inom konst, design och hantverk.Delkurs 2: Tekniker och metoder för bildgestaltning (7.5 hp)Delkursen introducerar traditionella konstnärliga tekniker i möte med digitala gränssnitt. Grundläggande hantverksmässiga material och metoder inom konst och design introduceras och tillämpas. Skissens funktion i utforskande bild- och formarbete undersöks.Delkurs 3: Material, människa och miljö (7.5 hp)I delkursen undersöks olika teorier, tekniker och uttryck utifrån teman om hållbarhet och etiska förhållningssätt till gestaltning av miljö. Frågeställningar om hur människan relaterar till miljö och tillgång av material utifrån kulturella perspektiv undersöks och diskuteras.Delkurs 4: Process och produkt inom gestaltning (7.5 hp)Delkursen består av individuellt gestaltande projekt. Arbetsformen är processinriktad och samband mellan idé, material och metoder undersöks tematiskt. Delkursen innefattar också studier, med internationellt perspektiv, av samverkan mellan process och produkt i visuellt gestaltande projekt.